80s toys - Atari. I still have


20:10
Buat logo kamu disini, suka suka . . Mumpung gratis, hehe . . . .

Smiley:


Teks 1 kawan ae :

Teks 2 broe ae :

Teks 3 coy ae :

Logo :

ukuran nya broe :

XtGem.com